ยินดีต้อนรับเข้าสู่ "สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเทพา" โทรศัพท์ 074-376296 FAX: 074-376296

วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 25622.คำสั่งแต่งตั่งคณะกรรมการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

3.บันทึกข้อความประกาศเจตนารมณ์การป้องกัน ปราบปรามแต่ต้อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

4.ประกาศเจตนารมณ์การป้องกัน ปราบปรามแต่ต้อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

5 บันทึกข้อความการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

6. กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเทพา

7. หนังสือเวียน แจ้งคำสั่งประกาศเจตนารมณ์การป้องกัน ปราบปรามแต่ต้อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น และการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

8. หนังสือรายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง แผนงบประมาณและแผนงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2563

9. แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

10.บันทึกข้อความลงนามคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ปิด-ปลด ประกาศเผยแพร่ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง

11.คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ปิด-ปลด ประกาศเผยแพร่ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง

12. หนังสือจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563

13. แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563

14.รายการงบลงทุนปีงบประมาณ 2563

15. หนังสือแจ้งเวียนประกาศกระทรวงฯ ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

16. แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง


วันพุธที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2562